Skip to main content

Bestuur en ANBI informaties

Stichting Stil verleden is opgericht op 22 april 2014. Het bestuur van de Stichting komt tenminste twee keer per jaar bijeen om belangrijke strategische kaders te scheppen en de jaarrekening en het beleid voor het komende jaar vast te stellen. De dagelijkse leiding is in handen van oprichter/ directeur Maria Reinders-Karg met ondersteuning van vrijwilligers. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn daarna herkiesbaar.

That’s the Story of Pete Carroll

Leontine Meijer-van Mensch | voorzitter

Directeur etnologische collecties, deelstaat  Saksen: Leipzig, Dresden-Hernhutt

Mieke Groen secretaris | penningmeester

Historica

Freek Bakker

Theoloog, Indonesiëdeskundige en Surinamist

Gundy van Dijk

Hoofd Educatie & Interpretatie bij het Van Gogh Museum in Amsterdam

Gerda Havertong

Actrice -Zangeres –Theatermaker

De stichting kent een algemeen directeur (Maria Reinders-Karg) aan wie de dagelijkse leiding van de werkzaamheden worden opgedragen.

Naam en RSIN

(Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)

Stichting Stil Verleden
Bouwhuisweg 4
7778 HC  Loozen

RSIN 8539.70.415
KvK 60580771

Tel 0524-301188
E-mail stilverleden.educatie@gmail.com

Duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI

De missie van Stichting Stil Verleden is het slavernijverleden vanuit verschillende invalshoeken bespreekbaar te maken in brede lagen van de samenleving. Stichting Stil Verleden streeft ernaar dat alle scholen in Nederland elk jaar stil staan bij slavernij in de brede zin van het woord.

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid voor het statutaire bestuur en de beleidsbepalers. Bestuursleden genieten, buiten een vergoeding van de door hen ter zake hun werkzaamheden gemaakte kosten, geen honorarium. (Statuten artikel 4).

Beloningsbeleid voor het personeel en de directie.
De algemeen directeur ontvangt geen salaris, maar haar onkosten worden wel vergoed. De vrijwilligers ontvangen de toegestane vrijwilligersvergoeding.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

In de categorie organisatie is voor ieder boekjaar het jaarverslag opgenomen. Het jaarverslag over het voortgaande boekjaar wordt meestal in de maand mei gepubliceerd.

Financiële verantwoording

In de categorie organisatie is voor ieder boekjaar de jaarrekening opgenomen. De jaarrekening over het voortgaande boekjaar wordt meestal in de maand mei gepubliceerd.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

De doelen van Stichting Stil Verleden zijn onderverdeeld in drie perioden. De eerste twee perioden omvatten drie jaar. De laatste periode heeft een lengte van zes jaar. In de eerste periode moet het Nederlands slavernijverleden bekendheid verkrijgen. Zodra structurele financiering mogelijk wordt kan Stichting Stil Verleden haar werkzaamheden verder uitbreiden.

In de afgelopen jaren is Stichting Stil Verleden een aantal keren gesponsord op basis van concrete projecten. Structurele financiering is nog niet mogelijk gebleken.

Korte termijn doelen 2014-2016

 • In de eerste periode geeft Stichting Stil Verleden gastlessen over slavernij op scholen (basis en voortgezet).
 • Middels lezingen en voordrachten wil de Stichting zoveel mogelijk ouderen bereiken.
 • Een eerste website van Stichting Stil Verleden ter ondersteuning en noodzakelijk voor de honorering ANBI status.

Middellange termijn doelen 2016-2019

 • Stichting Stil Verleden wil het aantal gastlessen op scholen aanzienlijk vergroten.
 • Binnen twee jaar wil Stichting Stil Verleden een reizende tentoonstelling ontwikkelen. Deze tentoonstelling wordt de basis van “De week van de slavernij” op scholen. De verbeelding wordt gelegd bij jonge kunstenaars.
 • Erfgoedwandeling Amsterdam wordt commercieel gemaakt. Een brochure of een boekje hierover wordt samengesteld.
 • Een dynamische website van Stichting Stil Verleden is ondersteunend aan de doelen, onderdeel van een breder communicatieplan.

Lange termijn doelen 2019-2025

 • Alle scholen staan 1x per jaar stil bij slavernij in de brede zin van het woord.
 • Elke leerling heeft minimaal eenmaal tijdens haar of zijn schoolperiode kennis genomen van het Nederlandse slavernijverleden.
 • Stichting Stil Verleden streeft naar een permanente locatie voor het slavernijverleden in een brede context binnen 5 jaar.
 • Slavernij dient opgenomen te worden in de eindexameneisen.