Skip to main content

Statuten Stichting Stil Verleden

cropped-F01-IMGP1322-logo-basis-ANBI.jpg

De statuten van Stichting Stil Verlden zijn opgesteld door Mr. P.A.D. Mokkum, notaris te Diemen – dossiernr: 31934 PM/IK (IK/pm)

OPRICHTING STICHTING

Heden twee en twintig april tweeduizend veertien verscheen voor mij, Mr. Peggy-Ann Daniëlle Mokkum, notaris te Diemen: mevrouw MARIE KARG, wonende Bergweg 28 te 3941 RA Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug, geboren op zes juli negentienhonderd eenenvijftig (06-07-1951) te Paramaribo, Nationaal Paspoort nummer xxxxxxxxx, uitgegeven te Utrechtse Heuvelrug op drie mei tweeduizend twaalf (03-05-2012) en geldig tot drie mei tweeduizend zeventien (03-05-2017), gehuwd.  De verschenen persoon verklaarde bij deze akte een stichting in het leven te roepen en daarvoor de volgende statuten vast te stellen.

Artikel 1. Naam en Zetel     

 1. De stichting draagt de naam Stichting Stil Verleden.
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.


Artikel 2. Missie en Doel     

2.1.      Missie
De missie van de Stichting Stil Verleden is het slavernijverleden vanuit verschillende invalshoeken bespreekbaar te maken in brede lagen van de samenleving.

2.2.      Doel
De Stichting Stil Verleden streeft ernaar dat alle scholen in Nederland elk jaar stil staan bij slavernij in de brede zin van het woord.

2.3       Middelen
De Stichting Stil Verleden tracht haar doel te bereiken door het bieden van onderwijs programma’s, het houden van tentoonstellingen, lezingen en erfgoedwandelingen.

Het accent voor Nederland ligt daarbij op de slavernij van de WIC, de VOC, de Christenslaven en de moderne vormen van slavernij.


Artikel 3. Vermogen

3.1       Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, het – geen door erfstelling verkregen wordt, sponsoren, alsmede andere baten.

3.2       De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. De kosten van beheer dienen in redelijke verhouding te staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting.

3.3       Een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.


Artikel 4. Bestuur: samenstelling, benoeming, defungeren.       

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van drie of meer personen. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. Bestuursleden genieten, buiten een vergoeding van de door hen ter zake hun werkzaamheden gemaakte kosten, geen honorarium.
 1. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan, dan wel, in de plaats van beide laatstgenoemden, een secretaris penningmeester.
 1. Bestuursleden worden benoemd voor de periode van maximaal vier jaar.
 2. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar.
  1. door zijn overlijden,
  2. door zijn aftreden al dan niet volgens het lid 4.5. bedoelde rooster,
  3. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet,
  4. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
  5. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien,
  6. door zijn ontslag verleend door het bestuur om gewichtige redenen.Een bestuurslid defungeert. 


   Artikel 5. Bestuur: taak en bevoegdheden.

  5.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

  5.2 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar -verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen, mits het besluit genomen wordt met algemene stemmen (unanimiteit).


  Artikel 6. Bestuur: vertegenwoordiging.  

  1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De bevoegdheid tot verte — genwoordiging komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de -penningmeester dan wel, indien hun functies niet in één persoon verenigd zijn, —door de secretaris tezamen met de penningmeester.
  2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer bestuurs leden alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.Artikel 7. Bestuur: besluitvorming.           
   1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls een bestuurslid een bestuursvergadering bijeenroept, doch ten minste één maal per jaar.
   1. Tot bijeenroeping van een bestuursvergadering is ieder bestuurslid bevoegd en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van tenminste zeven dagen. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel -de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits de vergadering voltallig is en geen van de bestuursleden zich alsdan tegen besluitvorming verzet.
   1. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
   1. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuursleden alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuursleden worden toegelaten. Een bestuurslid kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd medebestuurslid ter vergadering doen vertegenwoordigen. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld. Een bestuurslid kan ten hoogste één medebestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen.
   1. Ieder bestuurslid heeft één stem. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. Staken de stemmen bij verkiezing van personen dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen.
   1. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes.
   1. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen ‘door het in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurslid.
   1. Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist ondertekend.
   1. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuursleden is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt door de voorzitter van het bestuur of een door hem aangewezen -bestuurslid een verslag opgemaakt dat door de voorzitter, alsmede één van de overige bestuursleden wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde bestuursleden.

   Artikel 8. Boekjaar en jaarstukken.         

   1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
   2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daar -uit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of van een accountant administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden
   3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
   4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.


   Artikel 9. Algemeen directeur

   1. De stichting kent een algemeen directeur aan wie de dagelijkse leiding van de werkzaamheden worden opgedragen.
   2. De algemeen directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur.
   3. Het bestuur legt de delegatie van taken en van de algemeen directeur bevoegdheden vast in een directiestatuut respectievelijk financieel protocol.
   4. De algemeen directeur is bevoegd de vergaderingen van het bestuur bij te wonen en is tevens bevoegd aan beraadslagingen deel te nemen.
   5. De algemeen directeur heeft in de vergaderingen van het bestuur een adviserende stem.

    

   Artikel 10. Commissies       

   Het bestuur kan commissies benoemen teneinde speciale taken onder verantwoorde lijkheid van het bestuur te doen uitvoeren.


   Artikel 11. Reglement

   1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
   1. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
   2. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
   3. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 14 lid 1 van toepassing.

    

   Artikel 12. Statutenwijziging.        

   1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
   2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van

   twee derden van de stemmen, uitgebracht in een voltallige vergadering. Is een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan

   twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten mits met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen.

   1. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.
   2. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.

    

   Artikel 13. Ontbinding.       

   13.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.

   13.2 Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 12.2 van — deze statuten van overeenkomstige toepassing.

   13.3 Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo – vastgesteld. Een eventueel batig liquidatiesaldo dient (zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de stichting) besteed te worden ten behoeve van een andere algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

   13.4 Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. Het bestuur kan

   besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen.

   13.5 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevens—

   dragers van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven ter mijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

   13.6 Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burger

   lijk Wetboek van toepassing.

    

   Artikel 14. Slotbepalingen  

   In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

   Tenslotte verklaarden de verschenen personen, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 leden 1 en 2, dat voor de eerste maal tot bestuursleden van de stichting worden benoemd:

   1. mevrouw LÉONTINE ELFRIEDE MEDER als voorzitter.
   2. mevrouw JOHANNA HENDRIKA GROEN  als secretaris.
   3. mevrouw RIANNE ASTRID LOUISE DRAGT als penningmeester.
   4. mevrouw GERDA ALEXANDRINA HAVERTONG als lid.
   5. mevrouw MONICA ANTONIA CORNELIA MARIA SOPERS als lid.
   6. mevrouw TRILCE NAVARRETE HERNANDEZ als lid.

    

   Deze akte is verleden te Diemen op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld.

   De verschenen persoon is mij, notaris bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken verschenen persoon is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. De zakelijke inhoud van de akte is aan -de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.  Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.  (Volgt ondertekening)

    

   UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

    

Reacties (84)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *